Ja, helt allmänt kan sägas att hur avtalsvillkoren, typ löner med mera, ska se ut är helt och fullt en förhandlingsfråga mellan parterna. Inom ramen för medarbetarens anställningsavtal och som ett utflöde av arbetsgivaren arbetsledningsrätt har arbetsgivaren möjlighet att placera ”rätt person på rätt plats”. Det är viktigt att ett lönebesked är så väl utformat att det inte råder någon tvekan om att arbetstagaren kan läsa ut att rätt belopp har utbetalats. Vi pratar lönekriterier och på vilka grunder lönen sätts. Arbetsgivaren får dock inte lura eller tvinga arbetstagaren att ingå ett avtal. Har företaget rätt att sänka min fasta lön med 30 procent? Det visade sig att vissa av den personal som arbetar med kundmottagning och lämnar muntliga besked till kunder – som man sedan inte behöver stå för om det senare skulle visa sig att uppgifterna är fel – har högre lön än vad jag har som alltid lämnar skriftliga beslut som sedan kan överklagas ända upp i Regeringsrätten. När det kommer till uppsägningar av personliga skäl har arbetsgivaren en långtgående lojalitetsplikt. Har du rätt att få din lön reviderad enligt lag? Har de rätt att sänka min lön? Arbetsdomstolen började med att utreda om den anställde varit skyldig att arbeta övertid utifrån gällande kollektivavtal. Kollektivavtalen säger att parterna lokalt, antingen din klubb eller ombudsman i din region och din arbetsgivare, ska träffa överenskommelse om de arbetstider som ska gälla på din arbetsplats. Bastubadarprincipen utgör en arbetsrättslig grundsats och är även en dold kollektivavtalsklausul . Arbetsdomstolen anförde vidare att det skulle innebära en viktig begränsning av denna förpliktelse om arbetsgivaren efter att ha höjt lönerna på avtalat sätt skulle ha möjlighet att genom överenskommelse med arbetstagarna kollektivt sänka deras löner. Är arbetsgivarens fordran sådan att rätt till kvittning föreligger enligt 3 § och vill arbetsgivaren kvitta mot belopp som han ålagts att innehålla genom beslut om utmätning av lön för en fordran som inte har företrädesrätt enligt 7 kap. Arbetsgivarens rätt att leda arbetet kallas arbetsledningsrätten. Den första avtalsrörelsen var avklarad och arbetsgivarens rätt att vara orättvis var rubbad. Jo, jag tycker att arbetsgivarna har haft rätt i sin kritik på denna punkt. Ett avtal som gällde alla som jobbade på samma bygge. Svar: Arbetsgivare är skyldiga att göra omplaceringsutredningar. ... 3.3.4 Lön och andra förmåner 24 ... rätt att omplacera sina anställda. Skulle till exempel den anställde ha varit grovt misskötsam eller flera tidigare omplaceringsförsök har misslyckats, faller därför omplaceringsskyldigheten bort. Man får då se det som att din arbetsgivare vägrar att betala ut den lön du enligt anställningsavtalet har rätt till. Det var fel av mig och för det ber jag om ursäkt. Har de rätt att sänka lönen? Expertsvar: En omplacering innebär normalt en mer varaktig förändring av en arbetstagares arbetsuppgifter. Rätten för arbetsgivaren att självständigt besluta om en omplacering är dock inte helt obegränsad. Vi får också en hel del tips på hur man förbereder sig på bästa sätt inför lönesamtalet. Arbetsgivarens rätt att omplacera. Exempel på detta är samarbetssvårigheter, allvarliga konflikter eller om arbetsgivaren har varit tvungen att omplacera en arbetstagare p.g.a. Den rätten förutsätter också att arbetstagaren uppfyller sin skyldighet att utföra arbetet. Till saken hör att han, bland annat p g a högre ålder, har högst lön i gruppen samtidigt som hans arbetsuppgifter är de minst kvalificerade. Jag har lyssnat på arbetsgivarna som vill ha ett mycket enklare system och därför ändrat reglerna. Kollektivavtalen säger att parterna lokalt, ... Får jag rätt lön och rätt ... Kan arbetsgivaren sänka lönen? Företag med högst tio anställda har dock rätt att undanta två personer från turordningen, om dessa "enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten" [44]. Hej, har jobbat på ett lager via addecco i ca 6 veckor nu, i mitt kontrakt står de att jag jobbat för 138 kr/h enligt GFL. När du använder vår webb accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare. För att arbetsgivaren ensidigt ska kunna sänka din lön så måste denne i princip först säga upp dig och sedan återanställa dig med en lägre lön. Har arbetsgivaren rätt att omplacera? Permittering betyder att arbete och löneutbetalning avbryts tillfälligt genom arbetsgivarens beslut. Har jag rätt att behålla min lön eller har arbetsgivaren rätt att sänka lönen? Domstolen konstaterade att arbetsgivarens bedömning av behovet av övertidsarbete var grundad på sakliga skäl som var hänförliga till verksamheten och att … Permittering är tillåtet t.ex. Rättsprincip som slogs fast av Arbetsdomstolen i AD 1978 nr 89 med innebörden att en särskilt ingripande omplacering p.g.a. Jag har tidigare uttalat att de till följd av avtalsbrottet från arbetsgivarens sida kan komma att behöva betala tillbaka den överskjutande lönen. Du behåller din lön och andra anställningsförmåner. då arbetsgivaren skulle ha rätt att … Men för att kunna bli uppsagd krävs det enligt lagen om anställningsskydd att saklig grund föreligger. Hur ska jag agera? 1 Rönnmar s. 131 och 375. Om du har rätt att få veta dina kollegors lön eller inte beror på var du arbetar. 3 Glavå s. 66 samt Rönnmar s. 368. Då blir grunden för arbetsgivarens uppsägning företagsekonomiska och det kan göras sannolikt att verksamheten inte kan bära, i detta fall, den aktuella lönen. sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen. Jag skulle vilja sänka hans lön och marknadsanpassa den till svårighetsgraden i hans arbetsuppgifter. I dessa situationer är formuleringen av medarbetarens anställningsavtal av yttersta vikt. Kan företaget sänka min lön på grund avveckling av säljavdelningen, (erbjuds t ex ett jobb som handläggare för kundservice)? Om handlingen är en offentlig uppgift ska den lämnas ut genast eller så snart som möjligt. KFS har träffat ett kollektivavtal om korrigering av preliminär lön. Hej Jag jobbade som undersköterska och hade 115kr i timme, och nu har jag sökt till barnskötare tjänst och är förskollärare student på distans, min fråga har den nya arbetsgivare rätt att sänka min timlön, alltså att det blir mindre än 115kr i timme. De anställda ska givetvis inte behöva betala tillbaka någon lön, säger Peder Eliasson. När det gäller uppsägning på grund av personliga förhållanden, måste arbetsgivarens skyldighet att omplacera dessutom framstå som skälig. Arbetsgivaren får inte sänka din lön, även om du blir omplacerad till andra arbetsuppgifter under uppsägningstiden. Kvittningsrätt enligt kollektivavtal. Om du vill ta del av en allmän handling behöver … Det innebär att en arbetstagare med en ”dålig” överenskommelse om lön är bunden av den och har svårt att till exempel få en domstol att pröva om lönen är för låg. De första kollektivavtalen var skrivna. 14 § utsökningsbalken, beslutar kronofogdemyndigheten om beloppets fördelning mellan arbetsgivaren och … Uppgifter om lön räknas som offentlig handling hos vissa arbetsgivare, liksom hemadresser och telefonnummer. Har arbetsgivaren rätt att omplacera mig och sänka min lön? Svar: Du har ställt en fråga om en förändrad lönemodell där du kan få ta en större risk genom att den fasta lönedelen reduceras.
2017: arbetsgivarens rätt att sänka lön | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress